Banner Banner Banner

 

SISTEMUL DE TAXE

DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”,

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019 – 2020

 


 

 I. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la studii universitare de licenţă:

- 150 lei – susţinerea examenului de admitere la Facultatea de comandă și stat major;

- 100 lei – susţinerea examenului de admitere la Facultatea de securitate și apărare;

- 2800 lei – pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1400 lei/semestru) în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2019-2020, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (26 septembrie/26 februarie) (nu sunt incluse reexaminările);

- 500 lei – Program de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (inițial) de certificare pentru profesia didactică monospecializare;

- 450 lei – susţinerea examenului de licenţă.

Universitatea nu se obligă să asigure cazarea studenţilor.

 

II. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la studii universitare de master:

a) Programe de studii universitare de master organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă:

- 150 lei – susţinerea examenului de admitere la Facultatea de comandă și stat major;

- 100 lei – susţinerea examenului de admitere la Facultatea de securitate și apărare;

- 2300 lei – master „Managementul crizelor și prevenirea conflictelor”, pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1150 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2019-2020, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (26 septembrie/26 februarie).

- 2500 lei – master „Managementul programelor și proiectelor”, „Securitate și apărare”, „Comunicare publică în domeniul securității și apărării”, pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1250 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2019-2020, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (26 septembrie/26 februarie).

- 3100 lei – master „Protecția infrastructurilor critice”, pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1550 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2019-2020, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (26 septembrie/26 februarie).

- 500 lei - Program de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică monospecializare;

- 450 lei – susţinerea examenului de disertaţie.

b) Programe de studii universitare de master organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă:

- 150 lei – susţinerea examenului de admitere;

- 1500 lei – pentru un an universitar se achită integral sau parţial (750 lei/semestru), până la data de 11 iulie pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunii de admitere organizată pentru anul universitar 2019-2020, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (26 septembrie/26 februarie).

- 450 lei susţinerea examenului de disertaţie.

Universitatea nu se obligă să asigure cazarea studenţilor.

 

III. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă studii universitare de doctorat:

a) 410 lei – susţinerea examenului de admitere;

b) 6000 lei /an universitar taxă de studii doctorale;

Se achită integral sau parţial în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive ale concursului de admitere, iar pentru următoarele semestre, până la începerea acestora. Studenţii doctoranzi care îşi prelungesc programul de pregătire vor plăti în continuare taxa de studii, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu sistemul de taxe aprobat anual de Senatul universitar;

c) 3350 lei / teză - taxa pentru susţinerea tezei de doctorat;

d) Studenţii – doctoranzi care vor fi înmatriculaţi pe locuri bugetate de Ministerul Apărării Naţionale nu plătesc taxele aferente desfășurări programului de studii doctorale. Aceștia vor achita următoarele taxe:

- taxa de studii aferentă perioadelor de prelungire, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu sistemul de taxe aprobat anual de Senatul universitar;

- taxa pentru susținerea tezei de doctorat.

e) 100 lei – reverificarea tezei de doctorat prin sistemul antiplagiat.

f) Se aplică o reducere cu 20% a cuantumului taxei doctorale (b) pentru personalul cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu Ministerul Apărării Naţionale.

 


IV. Taxă susţinere teză de abilitare:

- 3850 lei – taxă pentru susţinerea tezei de abilitare.

 

V. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la toate tipurile de cursuri, cu excepţia celor desfăşurate în cadrul Centrului de limbi străine şi a celor on-line, vor avea valori egale costurilor pentru un cursant, prevăzute în „Planul de perfecţionare a pregătirii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prin cursuri de carieră, şi prin programe postuniversitare de formare şi de dezvoltare profesională continuă, altele decât cele de carieră organizate de unitaţile/instituţiile de învăţământ militar, în anul de învăţământ 2019-2020”.

Taxa se achită integral la deschiderea cursurilor.

Universitatea nu se obligă să asigure cazarea cursanţilor.

 

VI. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la cursurile organizate de Departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare – Braşov, mai puţin cele on-line (se achită integral la deschiderea cursurilor):

- 160 lei/săptămână (5 zile) – pentru activităţile de învăţământ şi cheltuieli administrative;

- 100 lei/zi – pentru cazare.

 

VII. Taxe de şcolarizare pentru persoanele din afara Ministerului Apărării Naţionale care participă la cursuri on-line, inclusiv cursurile on-line organizate de Departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare – Braşov (se achită integral la deschiderea cursurilor):

- 25 lei/săptămână, din care:

  • 20 lei – activităţi de învăţământ;
  • 5 lei – cheltuieli administrative.

 

VIII. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la cursurile organizate în cadrul Centrului de limbi străine (se achită integral la deschiderea cursurilor):

- Cursul intensiv de limba engleză, nivel avansat, cu durata de 13 săptămâni – 2500 lei;

- Cursurile intensive de limba engleză și germană cu durata de 11 săptămâni – 2000 lei;

- Cursurile intensive de limba engleză și franceză cu durata de 9 săptămâni – 1500 lei;

- Cursul on-line de limba germană – 425 lei.

Universitatea nu se obligă să asigure cazarea studenţilor.

 

IX. Alte tipuri de taxe:

a) 450 lei – repetarea examenului de licenţă;

b) 450 lei – repetarea examenului de disertaţie;

c) 100 lei/examen – a doua reexaminare;

d) 150 lei – eliberare duplicat diplome, certificate;

e) 150 lei – eliberare duplicat suplimentul la diplomă, suplimentul descriptiv şi foaie matricolă;

f) 150 lei – autentificare act de studii;

g) 50 lei – eliberare adeverinţă de certificare (autenticitate) a unui act de studii;

h) 20 lei – taxă eliberare duplicat carnet de student;

i) Taxă de transfer de la o instituţie la alta pentru studenţii înmatriculaţi la studii universitare de licenţă, studii universitare de master, studii universitare de doctorat (cu excepţia decesului conducătorului de doctorat)

- plecări – 300 lei;

- sosiri – 300 lei.

 

X. Taxe de şcolarizare pentru persoanele din afara Ministerului Apărării Naţionale care participă la cursurile organizate de Colegiul Naţional de Apărare:

a) 100 lei – taxă de admitere la fiecare curs.

b) 2800 lei – cursul „Probleme actuale ale securităţii naţionale”;

c) 2000 lei – cursul „Introducere în securitate naţională”;

d) 700 lei – cursul „Securitate şi bună guvernare”.

 

XI. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la cursurile organizate de Departamentul de formare profesională a adulților :

a) 500 lei – cursul „Manager de securitate”;

b) 700 lei – cursul „Evaluator de risc la securitate fizică”.

 

XII. Cuantumul taxelor de şcolarizare în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană:

a) Taxă pentru susţinerea examenului de admitere:

- 220 euro – pentru un program de studii universitare de licenţă;

- 220 euro – pentru un program de studii universitare de master;

- 240 euro – pentru studii universitare de doctorat;

- 240 euro – pentru un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

 

b) Taxe de studii:

- 220 euro/lună – pentru un program de studii universitare de licenţă;

- 220 euro/lună – pentru un program de studii universitare de master;

- 240 euro/lună – pentru studii universitare de doctorat;

- 240 euro/lună – pentru un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Taxele nu includ şi cheltuielile de cazare, hrănire şi transport.

 

c) Taxă pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor (licenţă/disertaţie/teză de doctorat):

- 220 euro – pentru susţinerea examenului de licenţă;

- 220 euro – pentru susţinerea lucrării de disertaţie;

- 440 euro – pentru susţinerea tezei de doctorat;

- 220 euro – pentru susţinerea examenului de certificare a studiilor la programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Taxele se achită, cu anticipaţie pentru o perioadă de nouă luni, pentru întreaga perioadă a anului universitar, inclusiv perioadele de practică prevăzute în planurile de învăţământ.

*

* *

Încasarea taxelor aferente programelor de studii organizate de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” se va face în conformitate cu prevederile din contractele de studii.

Pentru neplata taxei, la termenele stabilite, se percep penalităţi calculate prin aplicarea unui coeficient de 0,3% pe zi din valoarea taxei neachitate, pentru toate contractele de studii încheiate cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.