Banner Banner Banner

FCSM - Obiective si directii prioritare


Obiective:


- dezvoltarea competenţei profesionale a studenţilor în domeniul operaţional, privind organizarea şi conducerea acţiunilor militare interarme în context întrunit şi a operaţiilor multinaţionale la nivel tactic;

- cunoaşterea aprofundată a modului de acţiune, a structurilor militare tactice, din compunerea altor armate, prin însuşirea procedurilor şi standardelor Alianţei Nord Atlantice, inclusiv dezvoltarea competenţelor lingvistice, potrivit nevoilor de interoperabilitate, pentru lucrul în structurile militare multinaţionale;

- formarea gândirii logice şi creative a studenţilor în domeniul artei militare corespunzător competenţelor necesare îndeplinirii funcţiilor de comandant de unitate tactică şi de ofiter de stat major în structurile superioare acestui eşalon;

 - cunoaşterea şi utilizarea mijloacelor informatice pentru conducerea unităţilor şi marilor unităţi tactice la pace şi în operaţii multinaţionale;

- fundamentarea metodelor de bază în analiza aprofundată a fenomenelor politico-militare interne, zonale şi internaţionale;

- evidenţierea cercetării ştiinţifice, ca activitate de bază şi obligatorie a instituţiei de învăţământ superior.

 Direcţii prioritare:

- realizarea responsabilităţilor cadrelor didactice în pregătirea şi organizarea principalelor activităţi din planurile de învăţamânt şi programele analitice ale disciplinelor de studiu (studii teoretico-aplicative, studii de stat major în teren, exerciţii tactice la munte şi litoral, exerciţii integratoare complexe, examene de semestru şi examene de licenţă şi disertaţie);

- continuarea perfecţionării pregătirii ştiinţifice, didactice, metodice şi pedagogice a personalului didactic din facultate, prin toate formele, pentru eficientizarea prestaţiei didactice la clasă şi în teren, practicarea stilului didactic modern, interactiv;

- îmbunătăţirea calităţii învăţamântului prin evaluare, analiza şi acţiune corectivă continuă din partea structurilor de conducere din facultate, bazată pe selectarea şi adaptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă;

- coordonarea, controlul şi îndrumarea studenţilor prin identificarea selectivă şi individualizarea sarcinilor didactice cu programe compensatorii de studiu a celor care manifestă unele carenţe în pregătire, în mod deosebit la disciplinele de specialitate;

- mărirea exigenţelor în evaluarea curentă, periodică şi semestrială a cunoştinţelor şi deprinderilor practic-aplicative ale studenţilor;

- orientarea studiului studenţilor printr-o selecţie mai riguroasă a bibliografiei;

- perfecţionarea activităţii de control şi îndrumare a procesului de învăţamânt din facultate, precum şi a celei de asigurare tehnico-materiale a acestuia;

- atragerea cadrelor didactice la activităţi de cercetare ştiinţifică, individual şi pe colective, pentru obţinerea şi finalizarea granturilor pe teme ce pot fundamenta sau revoluţiona domeniile ,,Ştiinţe Militare şi Informaţii” şi "Securitate şi Apărare”;

- încurajarea participării studenţilor la programele de cercetare ştiinţifică universitară, prin rezolvarea unor teme, elaborarea şi prezentarea unor referate etc. individual sau în colective, constituite inclusiv cu personal didactic;

- amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale prin: extinderea contactelor şi a parteneriatelor în mediul universitar; identificarea şi participarea la proiecte şi programe susţinute financiar de organisme internaţionale publice şi private;

- canalizarea studiului şi analizei asupra recrutării, selecţiei, formării, perfecţionării, promovării şi motivării personalului didactic din facultate.