Banner Banner Banner

Taxe Licenta, Masterat si Cursuri 2018-2019


SISTEMUL DE TAXE
DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”,
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019

 


 

 

I. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la studii universitare de licenţă:

 • 100 lei  – susţinerea examenului de admitere;
 • 2200 lei – pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1100 lei/semestru) în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2018-2019, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (30 septembrie/28 februarie) (nu sunt incluse reexaminările);
 • 450 lei – susţinerea examenului de licenţă.

Universitatea nu se obligă să asigure cazarea studenţilor.

 

II. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la studii universitare de master:

a. Programe de studii universitare de master organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă:

  • 100 lei  – susţinerea examenului de admitere;
  • 2400 lei – pentru un an universitar se achită integral sau parţial (1200 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2018-2019, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (30 septembrie/28 februarie).
  • 450 lei – susţinerea examenului de disertaţie.

b. Programe de studii universitare de master organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă:

  • 100 lei  – susţinerea examenului de admitere;
  • 1500 lei – pentru un an universitar se achită integral sau parţial (750 lei/semestru), până la data de 25 septembrie pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunii de admitere organizată pentru anul universitar 2018-2019, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (30 septembrie/28 februarie).
  • 450 lei *– susţinerea examenului de disertaţie.

Universitatea nu se obligă să asigure cazarea studenţilor.

 

III. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă studii universitare de doctorat:

a. 400 lei  – susţinerea examenului de admitere;

b. 6000 lei /an universitar taxă de studii doctorale;

Se achită integral sau parţial în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive ale concursului de admitere, iar pentru următoarele semestre, până la începerea acestora. Studenţii doctoranzi care îşi prelungesc programul de pregătire vor plăti în continuare taxa de studii, proporţional cu numărul de semestre de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică.

c. 3350 lei / teză - taxa pentru susţinerea tezei de doctorat;

d. Studenţii – doctoranzi care vor fi înmatriculaţi pe locuri bugetate de Ministerul Apărării Naţionale nu plătesc taxele aferente perioadelor de pregătire şi nici cele specifice susţinerii tezei de doctorat.

e. 100 lei – reverificarea tezei de doctorat prin sistemul antiplagiat.

Studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat anterior anului universitar 2016-2017 beneficiază de taxe de studii conform sistemelor de taxe aprobate de senatul universitar, valabile la data semnării contractelor de studii.
Pentru neplata taxei, la termenele stabilite, se percep penalităţi calculate prin aplicarea unui coeficient de 0,3% pe zi din valoarea taxei neachitate, pentru contractele de studii încheiate cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.
Se aplică o reducere cu 20% a cuantumului taxei doctorale (b) pentru personalul militar şi personalul civil cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu Ministerul Apărării Naţionale.
Încasarea taxelor aferente programului de studii universitare de doctorat se face în conformitate cu prevederile din contractele de studii.

 

IV. Taxă susţinere teză de abilitare:

- 3850 lei – taxă pentru susţinerea tezei de abilitare.

 

V. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la toate tipurile de cursuri, cu excepţia celor desfăşurate în cadrul Centrului de limbi străine şi a celor on-line, vor avea valori egale costurilor pentru un cursant, prevăzute în „Planul de perfecţionare a pregătirii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor prin cursuri de carieră, şi prin programe postuniversitare de formare şi de dezvoltare profesională continuă, altele decât cele de carieră organizate de unitaţile/instituţiile de învăţământ militar, în anul de învăţământ 2018-2019”.

Taxa se achită integral la deschiderea cursurilor.
Universitatea nu se obligă să asigure cazarea cursanţilor.

 

VI. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la cursurile organizate de Departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare – Braşov, mai puţin cele on-line (se achită integral la deschiderea cursurilor):

 • 160 lei/săptămână (5 zile) – pentru activităţile de învăţământ şi cheltuieli administrative;
 • 84 lei/zi – pentru cazare.


VII. Taxe de şcolarizare pentru persoanele din afara Ministerului Apărării Naţionale care participă la cursuri on-line, inclusiv cursurile on-line organizate de Departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare – Braşov (se achită integral la deschiderea cursurilor):

 • 25 lei/săptămână, din care:
     • 20 lei – activităţi de învăţământ;
     • 5 lei – cheltuieli administrative.


VIII. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la cursurile organizate în cadrul Centrului de limbi străine, al căror ritm săptămânal este mai mic de 28 de ore/săptămână (se achită integral la deschiderea cursurilor):

 • persoane din România, din afara Ministerului Apărării Naţionale - 40 lei/săptămână;
 • persoane din străinătate, inclusiv personalul militar aparţinând ţărilor cu care Ministerul Apărării Naţionale are încheiate acorduri bilaterale = 80 lei/săptămână.

Universitatea nu se obligă să asigure cazarea studenţilor.
Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la cursurile cu ritm săptămânal de 28 de ore/săptămână sau mai mare, desfăşurate în cadrul Centrului de limbi străine:

 • persoane din România, din afara Ministerului Apărării Naţionale - 80 lei/săptămână;
 • persoane din străinătate, inclusiv personalul militar aparţinând ţărilor cu care Ministerul Apărării Naţionale are încheiate acorduri bilaterale = 160 lei / săptămână;

Taxa se achită integral la deschiderea cursurilor şi nu include costurile aferente hrănirii şi cazării.
Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la Cursul non-intensiv de limba turcă, nivel familiarizare, modulul II:

 • 20 lei/cursant/săptămână.


IX. Alte tipuri de taxe:

 • 250 lei – repetarea examenului de licenţă;
 • 250 lei – repetarea examenului de disertaţie;
 • 100 lei/examen – a doua reexaminare;
 • 150 lei – eliberare duplicat diplome, certificate;
 • 150 lei - eliberare duplicat suplimentul la diplomă, suplimentul descriptiv şi foaie matricolă;
 • 150 lei – autentificare act de studii;
 • 50 lei – eliberare adeverinţă de certificare (autenticitate) a unui act de studii;
 • 20 lei – taxă eliberare duplicat carnet de student;
 • Taxă de transfer de la o instituţie la alta pentru studenţii înmatriculaţi la studii universitare de licenţă, studii universitare de master, studii universitare de doctorat (cu excepţia decesului conducătorului de doctorat)

- plecări – 400 lei;
- sosiri – 300 lei.


X. Taxe de şcolarizare pentru persoanele din afara Ministerului Apărării Naţionale care participă la cursurile organizate de Colegiul Naţional de Apărare:

 • 100 lei – taxă de admitere la fiecare curs.
 • 2500 lei – cursul „Probleme actuale ale securităţii naţionale”;
 • 1500 lei – cursul „Introducere în securitate naţională”;
 • 700 lei – cursul „Securitate şi bună guvernare”.


XI. Taxe de şcolarizare pentru persoanele care participă la cursurile organizate de Cabinetul de securitate şi sănătate în muncă:
a) 450 lei – cursul „Manager de securitate”;
b) 650 lei – cursul „Evaluator de risc la securitate fizică”.


XII. Cuantumul taxelor de şcolarizare în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană:

 • Taxă pentru susţinerea examenului de admitere:
 • 220 euro – pentru un program de studii universitare de licenţă;
 • 220 euro – pentru un program de studii universitare de master;
 • 240 euro – pentru studii universitare de doctorat;
 • 240 euro – pentru un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.
 • Taxe de studii:
 • 220 euro/lună – pentru un program de studii universitare de licenţă;
 • 220 euro/lună – pentru un program de studii universitare de master;
 • 240 euro/lună – pentru studii universitare de doctorat;
 • 240 euro/lună – pentru un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Taxele nu includ şi cheltuielile de cazare, hrănire şi transport.

 • Taxă pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor (licenţă/disertaţie/teză de doctorat):
 • 220 euro – pentru susţinerea examenului de licenţă;
 • 220 euro – pentru susţinerea lucrării de disertaţie;
 • 440 euro – pentru susţinerea tezei de doctorat;
 • 220 euro – pentru susţinerea examenului de certificare a studiilor la programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Taxele se achită, cu anticipaţie pentru o perioadă de nouă luni, pentru întreaga perioadă a anului universitar, inclusiv perioadele de practică prevăzute în planurile de învăţământ.

*
*              *

Încasarea taxelor aferente programelor de studii organizate de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” se va face în conformitate cu prevederile din contractele de studii.
Pentru neplata taxei, la termenele stabilite, se percep penalităţi calculate prin aplicarea unui coeficient de 0,3% pe zi din valoarea taxei neachitate, pentru toate contractele de studii încheiate în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.